فصل 13 هوازدگی

حجم فایل : 1.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا هوازدگی

فصل 13

هوازدگي
عوامل مختلفي سنگ هاي روي كوهها ، صخره ها و ساختمان ها را در گذر زمان دچار تغيير مي كند .
هوازدگي سنگ ها باعث خرد شدن آنها مي شود و قطعات حاصل از هوازدگي جابجا مي شوند. قطعات خرد شده سنگ ها توسط عواملي مثل باد ، آب ، يخچال ها، از بالاي كوه به پايين منتقل مي شوند . دلايل ايجاد هوازدگي در سنگ ها
به طور كلي تغييرات سطح كره زمين تحت تأثير دو عامل زير است:
١- انرژي حاصل از خورشيد : از طريق آب و هوا و نيز چرخه آب بر روي زمين تأثير مي گذارد.
٢- انرژي دروني زمين: از طريق حركات صفحه هاي سازنده سنگ كره برروي زمين تأثير مي گذارد.
هوازدگي: تخريب فيزيكي و شيميايي سنگ ها در اثر تماس آنها با هوا ، آب و يا موجودات زنده.
فرسایش در کوه پیر بیشتر از کوه جوان است . انواع هوازدگي
- فيزيكي: تخريب سنگها بر اثر نيروهاي موجود در طبيعت كه طي آن سنگ ها به قطعات كوچكتر تبديل مي شوند ولي تركيب شيميايي آنها تغيير نمي كند.
١- انبساط و انقباض سنگ ها: تغييرات دما و انبساط غير عادي آب در اثر يخ زدن و ايجاد شكاف در سنگ ها
٢- گياهان : رشد ريشه گياهان و ايجاد شكاف باريك در سنگها 
٣- جانوران : حفر كانال و گودال توسط حيواناتي مثل موش كور
٤- انسان : فعاليت هاي انساني مانند جاده سازي
مراحل یخ زدگی و فرسایش سنگ:  نكته: ١- سنگ هاي زيرين هميشه تحت فشار سنگ هاي بالايي هستند و با فرسايش سنگ هاي رويي ، فشار از روي سنگ هاي زيرين برداشته مي شود و قسمت هاي سطحي اين سنگ ها انبساط پيدا كرده و درنتيجه قسمت هاي رويي پوسته پوسته و جدا مي شوند.
٢- جريان باد نيز به علت داشتن انرژي جنبشي مي تواند ذرات شن وماسه را به تاحتي جابجا كند (به خصوص در مناطق كويري و بياباني) و با برخورد آنها به سنگ هاي درشت تر ، باعث فرسايش آنها شود. -شيميايي : تخريب سنگ به صورتي كه ساختار شيميايي سنگ تغيير كند.
١-آب : مهمترين عامل در هوازدگي شيميايي است، آب از تركيب با كاني هاي موجب تشكيل كاني جديد مي شود، مثل تركيب كاني هاي سيليكاتي با آب و تبديل آنها به رس .
٢- اكسيژن: تركيب شدن كاني ها با اكسيژن عامل مهم ديگر هوازدگي شيميايي است، ( البته وجود رطوبت و گرما، سبب افزايش سرعت اين گونه واكنش ها مي شود) . مانند تركيب سنگ ها و كاني هاي آهن دار با اكسيژن هوا. ٣- گاز كربن دي اكسيد: با حل شدن گاز كربن دي اكسيد در آب باران ، اسيد ضعيف كربنيك اسيد توليد مي شود كه مي تواندمواد موجود در  سنگ ها را در خود حل كند ، مثل حل شدن آهك زمين در آب و تشكيل غارهاي آهكي .
نكته : هوازدگي شيميايي در آب و هواي مرطوب بيشتر ديده مي شود به همين دليل سرعت تشكيل خاك در اين مناطق بيشتر از آب و هواي خشك است.
علت سالم ماندن تخت جمشيد نيز در شيراز خشك بودن هوا و كمتر بودن هوازدگي روي اين بنا است. باران اسيدي: حل شدن گازهاي آ...